บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิต บริการรับสรุปและดูแลกรมธรรม์ ที่ไม่มีตัวแทนบริการ รับเคลมประกัน เปลี่ยนแปลงที่อยู่ เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ ฟรี!!! โทรติดต่อด่วน 089-442-4677

คำถามที่พบบ่อย

เรื่อง การพิจารณารับประกัน


Q : ผู้ที่ต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตจำเป็นต้องผ่าน การตรวจสุขภาพทุกคนหรือไม่ ?
A : ไม่จำเป็น ผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์และมีอายุและจำนวนเงินเอาประกันภัยที่สมัครอยู่ภายใน กฎเกณฑ์ที่กำหนด ก็สามารถที่จะขอเอาประกันแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพได้

Q : แบบของการประกันชีวิตมีกี่แบบ ?
A : การประกันชีวิตมีแบบหลัก ๆ ที่เสนอขายอยู่ดังนี้
 • แบบกำหนดระยะเวลา
 • แบบตลอดชีพ
 • แบบสะสมทรัพย์
Q : มีสัญญาเพิ่มเติมใดที่ให้ผลประโยชน์ และความคุ้มครองซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้หญิงโดยเฉพาะหรือไม่ ?
A : มีสัญญาเพิ่มเติมที่ออกแบบสำหรับผู้หญิงโดย เฉพาะเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัยเรื่องโรคมะเร็งสตรี และความเสี่ยงภัยของการมีบุตรคือ
 1. สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์เลดี้แคร์ (LADY CARE)
 2. สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์เลดี้แคร์พลัส (LADY CARE PLUS)
ความคุ้มครองได้แก่
 • ความคุ้มครองมะเร็งเกี่ยวกับสตรี (มะเร็งเต้านม, ปากมดลูก, มดลูก, ปีกมดลูก, รังไข่, ช่องคลอด, ปากช่องคลอด, และมะเร็งของรก)
 • โรค S.L.E. ชนิดที่มีภาวะไตอักเสบ
 • ศัลยกรรมฟื้นฟูสภาพเนื่องจากอุบัติเหตุกระดูกใบหน้าหรือไฟ ไหม้น้ำร้อนลวก
 • ความเสี่ยงของการมีบุตร รวมถึงการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนจากการคลอดบุตร (ความคุ้มครองเฉพาะ Lady Care Plus)
Q : การประกันภัยอุบัติเหตุคืออะไร
A : การประกันภัยอุบัติเหตุคือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความ บาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ
Q  : ความคุ้มครองของการประกันภัยอุบัติเหตุมีอะไรบ้าง
A  : ในการทำประกันภัยอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกรับผลประโยชน์และความคุ้มครองต่างๆ ได้แก่
 1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือสายตา
  ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับจากอุบัติเหตุทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทฯ จะจ่าย ค่าทดแทนให้ดังต่อไปนี้

  100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต
  100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าทั้งสองข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาทั้งสองข้าง
  100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือและข้อเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า
  100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือและสายตาหนึ่งข้าง
  100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้าและสายตาหนึ่งข้าง
  60 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ
  60 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า
  60 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งข้าง

  การสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิงให้รวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวรสิ้นเชิง การสูญเสียสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
 2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุและความทุพพลภาพนั้นได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อย กว่า 12 เดือน นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุหรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่า ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทฯ จะจ่ายค่าทดแทนให้เต็มตาม จำนวนเงินเอาประกันภัยที่ทำไว้
 3. ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง หรือเงินจุนเจือต่อสัปดาห์ 
  ในกรณีเกิดอุบัติเหตุจนทำให้ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราว สิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ การงานในอาชีพของตนเองได้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยเป็นรายสัปดาห์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามระยะเวลาที่ความ พิการชั่วคราวเกิดขึ้นและตามความเห็น ของแพทย์ผู้ทำการรักษา ทั้งนี้บริษัทฯ จะจ่ายต่อเนื่องกันไม่เกิน 52 สัปดาห์
 4. เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องมี การรักษาโดยแพทย์หรือศัลยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฏหมาย ผู้เอาประกันภัย จะได้รับการชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายไปจริงแก่คลินิกแผนปัจจุบันหรือ โรงพยาบาล ซึ่งเป็นผู้ทำการรักษา ค่ารักษาพยาบาลนี้รวมไปถึง ค่าห้องพัก ค่าศัลยกรรมตกแต่งบาดแผล ฯลฯ แต่ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษ บริษัทจะชดเชยค่ารักษาพยาบาลซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วันที่เกิด อุบัติเหตุและจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ใบเคลม และใบเสร็จรับเงินตัวจริงเป็นหลักฐานในการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลนี้
 5. ฆาตกรรมและลอบทำร้าย 
  ผู้เอาประกันภัย จะได้รับการชดเชยจากการถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย ตามวงเงินที่เลือกซื้อไว้ในกรณีของการสูญเสียชีวิต
 6. ความคุ้มครองและผลประโยชน์อื่นๆ เช่น ความคุ้มครองผลประโยชน์กระดูกแตกหัก น้ำร้อนลวกหรือไฟไหม้ ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันขณะเข้ารักษาตัว ในโรงพยาบาล ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายเดือนสำหรับการดำรงชีพ เป็นต้น
Q : ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุมีอะไรบ้าง
A : 
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
 • การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
 • ฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
 • การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำเนื่องจากได้รับบาดเจ็บ ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทำ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • การแท้งบุตร
 • การรักษาฟัน การรักษารากฟัน การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม เว้นแต่การรักษาพยาบาลเบื้องต้นอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 • การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลื่อน กระดูกสันหลังเสื่อม หรือกระดูกสันหลังอักเสบ และภาวะเว้นแต่มี การแตกหัก หรือเคลื่อนของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 • สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวาย ถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้าน รัฐบาล การจราจล การนัดหยุดงาน
 • อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และ กรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินการติดต่อกันไปโดยตัวของมันเอง

2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้

 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีนหรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วยดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่อง ช่วย หายใจใต้น้ำ
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารจักรยานยนต์
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุก ผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงาน ประจำอากาศยานใดๆ
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะ วิวาท
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัครและเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์มีผลบังคับ
  ต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไว้ในตาราง
Q : คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอะไรบ้าง
A : บุคคลอายุตั้งแต่ 1 เดือน - 74 ปี สามารถสมัครทำประกันภัยอุบัติเหตุได้ ทั้งนี้อายุและเงื่อนไขการพิจารณารับประกันอาจแตกต่างกันไปตามข้อกำหนดของ
แบบประกันภัยนั้นๆ โปรดศึกษารายละเอียดของแบบประกันภัยที่ท่านสนใจก่อนสมัครทำประกัน
Q : แบบประกันภัยอุบัติเหตุที่เปิดขายที่ AIA มีอะไรบ้าง
A :
 • ประกันภัยอุบัติเหตุรายเดี่ยว
 • ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มห้างร้าน บริษัท
 • ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน
 • ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มรายเดือน
Q : ความคุ้มครองของประกันอุบัติเหตุ เป็นอย่างไร
A : คุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
Q : ผู้รับประโยชน์ของกรมธรรม์คือใคร เปลี่ยนแปลงได้ไหม
A : ผู้รับประโยชน์คือผู้ที่มีส่วนได้เสียกับ ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือทางการสมรส กับผู้เอาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์สามารถดำเนินการได้ตลอดระยะเวลาที่กรมธรรม์มี ผลบังคับอยู่ ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท


เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและต่ออายุกรมธรรม์

Q: สิ่งที่ผู้เอาประกันภัยควรรู้ในการส่งเรื่องเข้ามาเพื่อขอเปลี่ยนแปลงและต่ออายุกรมธรรม์มีอะไรบ้าง?
A: สิ่งที่ควรทราบในการส่งเรื่องเปลี่ยนแปลงและต่ออายุกรมธรรม์มีดังนี้ครับ
 • การขอซื้อสัญญาเพิ่มเติมมะเร็ง (CR) หรือเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ไม่สามารถทำได้ในปีต่ออายุ กรมธรรม์ แบบประกันภัย Health Guard Plan หากต้องการยกเลิกสัญญาเพิ่มเติม ต้องแนบจดหมาย (เพิ่มเติม) และชี้แจงเหตุผลประกอบ โดยให้ผู้เอาประกันภัยเซ็นชื่อในจดหมาย (พร้อมระบุข้อความรับทราบว่าไม่สามารถกลับมาขอซื้อสัญญาเพิ่มเติมในกรมธรรม์ฉบับนี้ได้อีก)
 • การขอแปลงกรมธรรม์เปลี่ยนแปลงกรมธรรม์เป็นขยายระยะเวลาหรือมูลค่าสำเร็จ (ETI/RPU) ไม่สามารถทำรายการเปลี่ยนแปลงก่อนวันกำหนดครบรอบการชำระเบี้ยประกันภัยได้ ถึงแม้จะส่งเรื่องเข้ามาเปลี่ยนแปลงก่อนก็ตาม
 • ข้อกำหนดของกรมธรรม์ที่ออกตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2546 สำหรับกรมธรรม์ที่กู้อัตโนมัติชำระเบี้ยประกันภัยไปแล้ว จะไม่มีข้อกำหนดภายใน 90 วัน ที่จะขอเลือกกลับมาเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลาหรือกรมธรรม์แบบมูลค่าสำเร็จ (ETI/RPU) ได้
 • ในขณะที่กรมธรรม์ยังไม่มีมูลค่าเงินสด ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแบบประกันภัยไปเป็นแบบประกันภัยที่มีอัตราเบี้ยประกัน ภัยต่ำกว่าแบบเดิม ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยน แบบขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ หรือเป็นการต่ออายุกรมธรรม์ พร้อมเปลี่ยนแบบประกันภัยก็ตาม
 • การเปลี่ยนแปลงแบบประกันภัยเป็นแบบใหม่ ต้องเป็นแบบที่บริษัทฯ เปิดขายอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น
Q: ผู้เอาประกันภัยสามารถขอลดเบี้ยประกันภัยเนื่องจากสุขภาพได้หรือไม่ เมื่อใด?
A: ผู้เอาประกันภัยสามารถขอลดเบี้ยประกันภัยที่ถูกเพิ่มเนื่องจากสุขภาพได้ โดยจะต้องรอครบ 2 ปี นับจากปีที่กรมธรรม์อนุมัติ
Q: ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกเงื่อนไขการไม่คุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมได้หรือไม่และเมื่อใด?
A: ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกเงื่อนไขไม่คุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมที่มีใน กรมธรรม์ได้ โดยสามารถส่งเรื่องเข้ามาได้ตลอดเวลา ไม่ต้องรอให้ถึงวันกำหนดครบรอบชำระเบี้ยประกันภัย
เรื่อง การพิจารณาการเรียกร้องสินไหม
Q : การที่บริษัทฯ ได้ให้ระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย เมื่อครบกำหนดแล้วออกไปอีก 31 วันนั้น อยากทราบว่าถ้าลูกค้าเกิดป่วย หรือประสบอุบัติเหตุก่อนครบ 31 วันจะสามารถ Claim ได้หรือไม่ ?
A :
 หากผู้เอาประกันภัยมิได้ชำระเบี้ยประกันภัย เมื่อครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย บริษัทฯ จะผ่อนผันให้เป็นเวลา 31 วัน นับแต่วันถึงกำหนดชำระ โดยในระหว่างระยะเวลาผ่อนผัน กรมธรรม์ประกันภัยยังคงมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ ประกันภัย โดยผู้เอาประกันจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับรอบปีกรมธรรม์นั้นด้วย อนึ่ง หากผู้เอาประกันภัยมิได้ชำระเงินจำนวนดังกล่าวก่อนวันสิ้นสุดแห่งระยะเวลา ผ่อนผัน กรมธรรม์ประกันภัย จะขาดอายุหมดความคุ้มครอง และไม่มีมูลค่าใดๆ เหลืออยู่อีก เว้นแต่จะเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย
Q : กรณีที่ผู้เอาประกันภัยป่วย หรือประสบอุบัติเหตุและต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล จะสามารถให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล จากบริษัทฯ โดยตรงได้หรือไม่?
A : เอไอเอ ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศในการให้บริการเรียกเก็บค่ารักษา พยาบาล โดยตรงจากบริษัทฯ สำหรับผู้เอาประกันภัยของเอไอเอ ที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารักษาพยาบาล ตลอดจนเป็นการช่วยลดภาระในการสำรองเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้เอาประกัน ภัยอีกด้วยทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความสะดวกดังกล่าว ผ่านบริการ "AIA HEALTH CARE" กรณีที่มีสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลแนบอยู่กับกรมธรรม์แบบสามัญ หรือผ่านบริการ "AIA CARE CARD" กรณีที่มีกรมธรรม์อุบัติเหตุส่วนบุคคลของบริษัทฯ
Q : ในกรณีที่ต้องการเขียนเอกสารเรียกร้องสินไหม ควรใช้ปากกาสีใด
A : ควรใช้ปากกาสีน้ำเงินหรือดำ ในการเขียนเอกสารต่างๆ เพื่อความชัดเจนของเอกสาร
Q : ข้อควรทราบและปฏิบัติในการนำส่งเอกสารเรียกร้องสินไหม สำหรับแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
A : ระบุรายละเอียดทั้งหมดอย่างถูกต้องและครบถ้วน ทั้งรายละเอียดด้านผู้เอาประกันภัย แพทย์ และตัวแทนประกันชีวิต โดยต้องเซ็นชื่อเรียกร้องในใบมอบฉันทะทุกครั้ง (ต้องเป็นลายเซ็นแบบเดียวกับที่เคยให้ไว้เมื่อสมัครทำประกัน) หากไม่สามารถเซ็นชื่อได้ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือ และระบุว่าเป็นนิ้วมือข้างใด พร้อมพยานเซ็นรับรอง 2 ท่าน และในส่วนด้านแพทย์ต้องได้รับการประทับตราของโรงพยาบาลนั้นๆ ด้วย
Q : ข้อควรทราบและปฏิบัติในการนำส่งเอกสารเรียกร้องสินไหม สำหรับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
A :
 ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับ ต้องมีชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของโรงพยาบาล วันเดือนปีที่รับเงิน ชื่อนามสกุลผู้เอาประกันภัย วันเดือนปีที่เข้าและออกจากโรงพยาบาล และต้องได้รับการประทับตราของโรงพยาบาลนั้นๆ ด้วย
Q : ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จรับเงินคืนเพื่อนำไปเบิกต่อที่อื่น จะต้องดำเนินการอย่างไร
A : ควรแจ้งความประสงค์ต้องการขอใบเสร็จรับเงินคืน แนบเรื่องมาพร้อมกันกับการส่งเอกสารเรียกร้องค่าชดเชยสินไหม
 • กรณีบริษัทจ่ายค่าชดเชยฯให้ไม่เต็มตามจำนวนเงินในใบเสร็จรับเงิน บริษัทจะคืนใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้ โดยจะประทับตรารับรองการจ่ายลงในใบเสร็จรับเงิน
 • กรณีบริษัทจ่ายค่าชดเชยฯให้เต็มตามจำนวนเงินในใบเสร็จรับเงินแล้ว ทางฝ่ายสินไหมจะไม่คืนใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้ แต่จะสำเนาใบเสร็จรับเงินพร้อมประทับตรารับรองการจ่ายคืนให้เท่านั้น
Q : ในกรณีที่ยังไม่ได้รับเช็คสินไหมฯ โดยที่บริษัทได้ทำการอนุมัติจ่ายค่าชดเชยสินไหมฯแล้ว ต้องดำเนินการอย่างไร
A : ให้ติดต่อกับตัวแทนประกันชีวิตดำเนินการอายัดเช็คสินไหมฯ เพื่อออกเช็คฉบับใหม่ให้
Q : ในกรณีที่ต้องการทราบผลการพิจารณาสินไหมสามารถสอบถามได้อย่างไรบ้าง
A : ตัวแทนประกันชีวิตสามารถตรวจสอบผลการพิจาณาสินไหมได้จาก
 1. ระบบอินเตอร์เนต ที่ระบบข้อมูลตัวแทนประกันชีวิต (Agent Internet Access) – Claims หรือระบบข้อมูลการเรียกร้องสินไหม (eClaims) หัวข้อ ติดตามการเรียกร้องสินไหม (Looking for Claims?)
 2. ระบบสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์สำหรับพลังตัวแทน AIA-VRS: 0-2638-6388
 3. ใบรายงานแจ้งผลการพิจารณาสินไหม
ผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาสินไหมได้จาก
 1. AIA Call Center: 1581 (กด 1)
 2. ระบบอินเตอร์เนต ภายหลังการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบข้อมูลลูกค้า
Q : AIA Health Care คืออะไร
A : AIA Health Care คือ บริการพิเศษที่บริษัทเอไอเอ มอบให้แก่ ผู้ถือกรมธรรม์ที่มีหมายเลขกรมธรรม์ ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร "T" และ "U" เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการชดเชย ค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรม (HS) ให้กับโรงพยาบาลโดยตรง โดยทางโรงพยาบาลจะดำเนินการเรียกร้องสินไหมฯ ผ่านระบบโทรสาร หรือ Internet มายังบริษัทฯ
Q : AIA Care Card คืออะไร
A : AIA Care Card คือ บริการพิเศษที่บริษัทเอไอเอ มอบให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ที่มีหมายเลขกรมธรรม์ ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร "M" และ "P" เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการชดเชยค่ารักษาพยาบาลให้กับโรงพยาบาลคู่สัญญาโดยตรง
เครดิต: http://www.aia.co.th